Vissza a kezdőlapra
<<< Vissza a kezdőlapra

Szombathelyi Egyházmegye
Brenner János Ált. IskolaBrenner J. Koll.

A papság éve...

A mai evangélium és elmélkedés

Magyar Katolikus EgyházOrszágos szakmai nap a Brenner János Óvodában

2014-04-08

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szervezésében szakmai napon mutatkozott be 2014. március 28-án a Brenner János Óvoda a javarészt Dunántúlról érkezett érdeklődő óvodapedagógusoknak. A szakmai nap témája a Víz Világnapja, a víz, mint az emberi élet létfeltétele köré épült. Englert Zsolt intézményvezető és Kissné Lakner Katalin óvodavezető köszöntője után a látogatók az óvodásokkal együtt forgó színpad-szerűen számos interaktív játékban vettek részt, bebarangolva az óvodát.
Drámajátékban követhették a vízcseppecske útját az óceánig, mocsarat jártak kartonpapírok segítségével, vízzel telt üvegpoharakon próbálgatták a felcsendülő hangokat. Még egyszerű dallamot is sikerült az alkalmi hangszerekből kicsalogatni. A kapcsolódó tevékenysége közé, az óvoda sajátos arculatából kiindulva, mindig kerülnek vallásos jellegűek. Most a vízzel kapcsolatos bibliai kirakókat rakosgatták a gyerekek, visszaemlékezve a bárkaépítésre, a csodálatos halfogásra, Jézus megkeresztelésére, a vízen járásra. Korábbi élményekre támaszkodva - hiszen jártak már a szennyvíztisztító telepen - törpe víztisztítót építettek hét réteg kavicsból. Hangokkal utánozták a zivatar kerekedését, majd elülését. Ügyesen válogatták szét a szennyezett kispatakból a hulladékokat és helyezték el a szelektív tárolókban. Víziállatok árnyképeihez kellett megtalálni a megfelelő fényképet.
A játéklánc végén az óvoda apraja-nagyja összegyűlt egy közös versmondásra, hálaadó énekre és egy pohár víz ivására. Sokoldalú tapasztalatokat szereztek a gyerekek a komplex tevékenységekben, így élmény jdúsan fejeződött be számukra a délelőtt.
Délután Császár István atya, püspöki referens köszöntötte a vendégeket a Brenner János Kollégiumban. Az óvodapedagógusok délután dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója előadását hallgatták meg a víz hasznosításáról, a vízszolgáltató feladatairól, a magyarországi vizekről. Az előadás vízkóstolóval és játékkal zárult.
Az óvoda nevelői is bemutatták a mintegy kilenc évet felölelő szakmai munkájukat prezentáció keretében. A víz napi természeti ünnep óvodai megvalósításának lehetőségeit nyújtották át a résztvevőknek. Grolyóné Szabó Éva a KPSZTI óvodai ügyekért felelős munkatársa elismeréssel köszönte meg a szakmai napot. Értékelte a sokéves, igényes munkát. A résztvevők nem távoztak üres kézzel, mert ajándékba megkapták a nevelőtestület szakmai anyagát, a publikált "A természet jele ünnepei" első füzetét, mely a Víz napi projekteket tartalmazza.

További képek >>>

Kissné Lakner Katalin


Óvodanyitogató foglalkozások

2014-03-24

A BRENNER JÁNOS ÓVODA (az Egyházmegyei Óvoda jogutódja) szeretettel hívja és várja a leendő óvodás gyermekeket, szüleiket és minden érdeklődőt a következő programokra:
TÁJÉKOZTATÓ
2014. április 11. (péntek) 16.30
A szülők számára ismertető az óvoda lelkiségéről, pedagógiai programjáról, hagyományairól, ünnepeiről.
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
2014. április 12. (szombat) 9.00?11.30 Az egész család részére kínál az óvoda közös programot: ismerkedés, közös játék, kézműves foglalkozások.
BEÍRATÁS
2014. május 6. (kedd) 8.00-18.00
május 7. (szerda) 8.00-14.00
Az intézmény nyitott minden család számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét.
Célunk, hogy vallásos szellemben, szeretetben, a bizalom légkörében vessük meg az óvodáskorú gyermekekben az egészséges személyiség, az erkölcsösség és a hit alapjait.
Szeretettel várunk mindenkit!
Brenner János Óvoda 9700 Szombathely, Bem J. u. 9
Plakát
Jelentkezési lap letöltése

Englert Zsolt - igazgató


Megemlékezésünk 1848. március 15-ről

2014-03-16

"Minden nemzet a múltjából építkezik, ahogyan a magyar is. Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk tűnjenek, és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, önfeláldozásukért a múlt felidézése srorán nem elég emlékeznünk, köszönettel tartozunk nemzeti hőseinknek."
Óvodánkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink tudják, magyarok és ez büszkeséggel kell, hogy eltöltse őket.
A kisgyermek számára egy régvolt történelmi esemény nehezen értelmezhető, könnyebb a számukra, ha élménnyé, átérezhetővé tesszük a történéseket.
Igyekeztünk tehát a nemzeti ünnepet megelőző időszakot az ünnep köré tervezni, szervezni, élmény közelivé tenni.
Beszélgettünk, képeket és könyveket gyűjtöttünk az 1848-as forradalomról, Petőfi Sándorról és a márciusi ifjakról; történelmünkhöz kapcsolódó színezőket színeztünk; zászlókat festettünk, ragasztottunk; kokárdákat készítettünk; az udvaron és a csoportszobákban várról és katonákról szóló játékokat játszottunk; beszélgettünk anyanyelvünkről, arról, hogy Magyarország a mi hazánk; stb.
Természetesen nem maradhatott el a vers- és daltanulás sem, és a mondókák és lovagoltatók is szerepeltek repertoárunkban.
Az ünnep napjára pedig nemcsak az óvoda épülete, hanem a gyermekek és a felnőttek is ünneplőbe öltöztek, szívük fölé tűzve a kokárdát.
A délelőtt folyamán egy "igazi" huszár volt a vendégünk, aki kardját és süvegét is a gyermeki kezekbe adva mesélt a huszárok öltözékéről, életéről és a csatákról. Megköszönvén, hogy "sebesülése" ellenére is ellátogatott hozzánk, a csoportok szavaltak, táncoltak és énekeltek Neki, a hősnek, a katonának.
Célunk a készülődés és az ünneplés során az volt, hogy a gyermekek igazán átérezzék, hogy "magyarnak lenni büszke gyönyörűség"!
(idézett szöveg: Barabási Ibolya)

További képek >>>

Horváth Katalin Tímea, Piriné Németh Eszter


Óvodánkról


Új! >>>

Ovis képek a picasa weboldalán >>>

Általános információk

Óvoda nyitogató >>>

Jelentkezési lap letöltése >>>

Friss képek >>>

Archív képek >>>

A Brenner János Óvoda a szombathelyi Brenner János Nevelési Központ tagintézménye, az 1996-ban alapított Egyházmegyei Óvoda jogutódja.
 
Szombathely város északi részén helyezkedik el. Négy csoportjában 100 gyermek van. A csoportokat azonos életkorú gyerekek alkotják. Az épülethez hozzátartozik a mintegy 2500 m2 –es gondozott udvar- mozgásfejlesztő játszótéri eszközökkel. Konyhája saját főzőkonyha. A logopédiai és fejlesztő foglalkozásokhoz külön helyiséget alakítottunk ki.

Az óvoda fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. A város és annak környéke 3-6 éves korú gyermekeit fogadja, biztosítja nevelésüket, hogy legkésőbb 7 éves korukban elkezdhessék az általános iskolát.
Az iskolába beiratkozó gyermekek számára a nevelési elveink folytonosságát a Brenner János Általános Iskola biztosítja. Óvodánkból az általános iskolánkba érkező gyermekek előnyben és fokozott figyelemben részesülnek. Az óvoda és az iskola kapcsolata az óvodás évek alatt is folyamatos.
           
Az intézmény nyitott minden család számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Célunk, hogy vallásos szellemben, szeretetben, a bizalom légkörében építsük fel az óvodás korú gyerekekben az egészséges személyiség és a hit alapjait. Más felekezetekből érkező családoknál tiszteletben tartjuk a vallási szokásaikat.

Óvodánk egyházi intézmény, amely katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkezik. Az itt dolgozó óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat is a katolikus küldetéstudat vezérli, amelyet elsősorban személyes példamutatással adnak át a gyermekeknek, családoknak.

A 3-7 éves korú gyermekeket „Az Óvodai nevelés országos alapprogramja” cél és feladatrendszere alapján neveljük, kiegészítve a keresztény életre való felkészítés megalapozásával. Nevelésünket az érzelmi motiváltság, a szeretet hatja át. Törekszünk a gyermekközpontúságra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, amelyre bizton lehet alapozni a későbbi életszakaszokban is.
Nevelőmunkánkban fontos a vallásos nevelés mellett az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció, a társas kapcsolatok fejlesztése

Milyennek szeretnénk nevelni a gyerekeket?
Legyenek kiegyensúlyozottak, boldogok, nyitottak a szépre, jóra, érdeklődjenek a természeti-, társadalmi-, esztétikai értékek iránt. Tiszteljék a hagyományokat, érdeklődjenek társaik iránt, készek legyenek a segítségnyújtásra, utasítsák el a negatív magatartási formákat, tudjanak megbocsátani.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása során figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, eltérő fejlődési ütemüket, fokozottan figyelve a különleges gondozást igénylőkre és szociálisan hátrányos helyzetűekre. A családi nevelést kiegészítve felkészítjük őket az iskolai életmódra. Munkánkat, a gyermekvédelmi feladatokat is ellátó kolléga segíti.

A gyerekek napirendjének a kialakításánál elsődleges szempont volt az egészséges életmódra törekvés. A nap játékkal indul. Az étkezésekhez kultúrált, nyugodt feltételeket biztosítunk. Kötött illetve kötetlen formában tartjuk a foglalkozásokat. A délelőtt fennmaradó részét lehetőség szerint a szabadban töltjük mozgással. A speciális foglalkozásokat is ekkor tartjuk. Ebéd előtt elcsendesedünk, hálát adunk a megélt élményekért, más-más imaszándékra mondunk rövid imát, fohászt. A pihenési időben nyugalmat, friss levegőt biztosítunk a gyerekek számára.
 Az uzsonna elfogyasztása után mód van még játékra, differenciált egyéni fejlesztésre.

Az egész nevelési éven át, hittan foglalkozásokon vesznek rész a gyerekek, ahol a valláskultúra elemeivel ismerkedhetnek meg hittanár kollégánk segítségével.
Szakképzett óvónőink el tudják látni a gyerekek játékos német nyelvi oktatását is.
A tanév elején felmért szülői igények alapján ingyenes néptánc oktatást biztosítunk és helyet adunk a nevelési időn kívül az intézményben szervezhető térítéses tanfolyamoknak (aerobic, ovis torna).
Az adventi időszakban kézműves foglalkozásokat szervezünk, máskor speciális nevelési kérdések megvitatására kérünk fel szakembereket. Kulturális szolgáltatásunk a bábszínházi előadások, zenés színházbérlet.
Tanfolyami jellegű az úszás oktatása a nagycsoportos korú gyerekeknek.
 A nevelési időben szervezettek az időszakos templomlátogatások ( Veni Sancte, Gyertyaszentelő, Balázsáldás, Te Deum ).Az egyházi év ünnepeit óvodai- és csoportszinten ünnepeljük meg.
Maradandó élményt nyújt kicsinek és nagynak egyaránt az őszi szőlőünnep és a juniális. Márton napon lampionnal vonulunk a környező utcákon.
A szülők a Szülői Munkaközösség „Tavaszköszöntő” bálján oldottabban találkozhatnak egymással.

Az óvoda a város egész területéről és a városkörnyékről is várja a leendő óvodásokat. Jelentkezési lapok a plébániahivatalokban ill. a Brenner János Óvodában kérhetők.


Fotóarchívum
Képarchívum

Fotóarchívum